Om SRBt

Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter, SRBt

SRBt är en ideell sammanslutning av bildterapeuter som bildades 2006 och vars mål är att förena bildterapeuter i Sverige, utveckla bildterapin som profession samt värna om god kvalité och praxis.
SRBt ser som en viktig uppgift att samla alla bildterapeuter och bildterapiutbildningar under en och samma organisation samt bygga upp nätverk och lokalavdelningar över hela landet.

I förbundsstyrelsen bör alla lokalföreningar samt bildterapiutbildningar finnas representerade. Varje lokalavdelning ansvarar för sin egen verksamhet baserad på SRBt:s målsättning och stadgar i samarbete med förbundet. Riksförbundets officiella säte är förlagt till Stockholm där årsmötena hålls i början av varje år.

I förbundets verksamhet ingår att skapa:

  • Kunskapsutveckling för SRBt:s medlemmar.
  • Sprida kunskap om bildterapi via media, föreläsningar, informationsdagar, kurser etc med intentionen att nå ut till klienter och samhället.
  • Kontakt med lokalavdelningar för informationsutbyte och samordning av aktiviteter.
  • Utveckling av internationella kontakter.
  • Arbeta med yrkes-estetiska frågor.
  • Auktorisering av förbundets medlemmar.
  • Presentera forskning och evidens inom bildterapi.

Förbundet har skapat arbetsgrupper som arbetar med frågeställningar som verkar för SRBt:s utveckling och policy.

IT gruppen uppdaterar information på hemsidan. Etikgruppens uppgift är att se över etiska regler och forma etiska riktliner för bildterapeuter. Auktorisationsgruppen arbetar fram auktorisations regler för bildterapeuter och kommer att handlägga auktorisation av medlemmar.

Styrelsen har representanter från hela Sverige och kommunikationen sker huvudsakligen via telefon och e-post. Årsmötet är förlagt till Stockholm och medlemmarna kallas enligt fastställd ordning.

up_arrow.gif Upp